توكل كن.
تسليم باش، ابراهيم وار.
آذر من!
به لحظه اي بينديش كه آفريدگار مهربان بر خود آفرين گفت.
به ژرفناي انسان.
به غرور.
به غرور.
غرور تو و غرور آفريدگار.
توكل كن.
آذر من!

/ 0 نظر / 5 بازدید