طاقت نياوردم!!
همون شب به دو نفر گفتم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
am

من از اينکه راز دار کسی باشم خوشحال نميشم چون واقعا سخته ولی اگه مجبور شدم رازی رو بشنوم تا ابد حفظش ميکنم تو هم تمرين من ياد ميگيری

am

کن نه من